Quigley endorses Giannoulias for Illinois secretary of state